LEAD Course

พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ 1 (Spiritual Parenting 1)

Trinity Leadership Courses
Thai Ministry
Dates

Sun, Jul 15, 29, Aug 12, 19, sep 9 & 30

Time

2.30pm – 5.30pm

Venue

Trinity@Paya Lebar

เริ่มต้นสู่การเดินทางที่น่าตื่นเต้นของการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ วิญญาณ !  เพิ่มพูนชีวิตของท่านและเพิ่มเติมความเชื่อโดยการดำเนินชีวิตแห่งการอธิษฐานเผื่อ โดยการนำวิญญาณและการเลี้ยงดูชุมชนของท่านเพื่อพระเยซูคริสต์จากตอนแรกของบทเรียนการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณทั้งสองตอนท่านจะ:

  • มีประสบการณ์การทะลุทะลวงเป็นการส่วนตัว 
  • พัฒนาความเชื่อที่จะวางใจในพระเจ้าสำหรับความรอดสำหรับคนที่เรารัก
  • เกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการเลี้ยงดู

 

Noหมายเหตุ:

  1. การเรียนบทเรียนนี้จนจบไม่ได้ทำให้ท่านกลายเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณโดยอัตโนมัติ
  2. ข้อกำหนดคือการเข้าเรียนตรงเวลาทุกชั่วโมง  การเข้าชั้นเรียนสาย 15 นาทีขึ้นไปถือว่าขาดเรียน
  3. กรุณานำหนังสือ "เริ่มต้นใหม่" และ "เริ่มต้นใหม่"สำหรับผู้สอนมาด้วย สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือมานาสาขาอาดัมและพายาเลบาร์
  4. อนุญาตให้มีการอบรมชดเฉยไม่เกินสองครั้ง